กลยุทธ์การทำงาน

กลยุทธ์การทำงาน

กลยุทธ์วิธีการทำงาน

            ด้วยประสบการณ์ 30 ปี ทำให้บริษัทของเรา มีกลยุทธ์ในทางการจัดสรรแรงงานอย่างมีคุณภาพและเพิ่มผลิตภาพในการทำงานตามองค์กรได้อย่างสูงสุด

การสรรหาและคัดเลือก

  • เรามีความเชี่ยวชาญ มีทีมสรรหาและเครือข่ายที่มีคุณภาพ
  • เราสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
  • เรามีจุดสรรหาและมีแหล่งสรรหาบุคลากร ซึ่งสามารถสรรหาบุคลากรได้ทันตามเวลาที่กำหนด
  • เรามีการทดสอบเบื้องต้น เพื่อที่จะทำการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ จาก Soft Skill และ Hard Skill

การพัฒนาบุคลากร

          เรามีการอบรมแบบ On the job training / Coaching ในการทำงาน และมีการอบรมอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

  • มีการฝึกอบรมก่อนเริ่มงานจริง
  • การฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • การฝึกอบรมหากเกิดการโยกย้ายพนักงานไปในหน่วยงานอื่นๆ

การวางแผนในการจัดสรรบุคลากร

          เราให้ความสำคัญในเรื่อง Upskill และ Reskill เพื่อการจัดสรรบุคลากรที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งลูกค้าและตัวบุคลากร

  • พนักงาน Level 2 คือ การปรับพนักงานที่มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยวัดจากผลงาน KPI, Time attendance หากมีการบรรจุเป็นพนักงานประจำหรือปรับสวัสดิการต่างๆ พนักงานกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการพิจารณา
  • การโยกย้ายงาน (Job Rotation) หากทางลูกค้ามีความต้องการในการปรับโครงสร้างขององค์กร หรือการปรับ ลดบุคลากร เราสามารถทำการโยกย้ายบุคลากร ไปหน่วยงานอื่นที่เป็นอุตสาหกรรมเดียวกันภายในองค์กร

Main bussiness process Infographic