บริการของเรา

บริการของเรา

งานบริการรับเหมาแรงงาน
(SUB-CONTRACT MANPOWER SERVICE)

        ประสบการณ์ในการให้บริการมาตลอดระยะเวลา 30 ปี ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เพื่อลดภาระงานและเพิ่มศักยภาพให้กับฝ่ายบริหารงานบุคคลของบริษัทผู้ว่าจ้าง ซึ่งเรามีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
           สัญญาจ้างเหมาแรงงาน  (Sub Contract) เป็นสัญญาระหว่างบริษัทต่อบริษัท โดยมีฝ่ายผู้ว่าจ้างและฝ่ายผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร/อบรม ปฐมนิเทศ ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล โดยมีตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา นอกจากนี้ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่อื่นๆ เช่น การจัดการบริหารแรงงานสัมพันธ์ การดูแลความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทำค่าจ้าง และดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามผู้ว่าจ้างและกฎหมายกำหนด รวมถึงการดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษพนักงาน Sub Contract

งานบริการ HR CONSULTING,
HR OUT-SOURCING, RECRUITMENT SERVICE

        นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานของเราก่อนส่งไปปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทคู่ค้าทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงวัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบ,เพิ่มทักษะในการทำงานมีส่วนร่วมในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
        การให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ภารกิจหลักของเรา คือ การลดต้นทุนการสรรหา การสนับสนุนการสรรหาบุคคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างได้อย่างรวดเร็วตรงตามสายงาน เพราะเรามีทะเบียนประวัติบุคลากรอยู่ในระบบมากพอในการคัดสรรในทุกระดับและสาขาอาชีพ เพื่อเสนอแนะให้ผู้ว่าจ้างได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกหาบุคลากรที่เหมาะและสามารถทำงานกับองค์กรของลูกค้าได้อย่างมีความสุข